conseils testament en Israel

תושב צרפת הוריש לכם נכסים בארץ? על פי המשפט הישראלי והמשפט הבינלאומי, הדין שיחול על הירושה הינו דין מקום מושבו האחרון של המנוח. אשר על כן, במספר מקרים, תיקי ירושה הופכים לתיקים בינלאומיים. איך יחולק העיזבון? האם יש חיוב במס עיזבון? מה מעמד הצוואה?

 


הדין החל מבחינה אזרחית

על מנת לתת צו ירושה ו/או צו קיום צוואה בארץ, כאשר המנוח היה תושב חוץ, יש צורך בבדיקת הדין החל במקום מושבו האחרון של המנוח, קרי צרפת למשל. אשר על כן, השופט בארץ יצטרך לקבל חוות דעת של מומחה בדין הצרפתי על מנת להבין איך לחלק את העיזבון על פי הדין הצרפתי החל בעניין.

 המיסוי

מבחינה מסויית, החוק הוא שונה. כיום אין מס עיזבון בארץ וההורשה אינה כלל אירוע מס. אולם, על פי הדין הצרפתי, כאשר  תושב צרפת מוריש נכס, אפילו נכס מחוץ לצרפת, ואפילו כאשר היורש אינו תושב צרפת, פעולה זו חייבת בתשלום מס עיזבון בצרפת על ידי היורשים, כאשר שיעור המס עולה בהתאם לקברה המשפחתית למנוח.

תוקף הצוואות

כעיקרון, צוואה תקפה בכל העולם כאשר היא נערכה לפי דין המקום בו היא נחתמה. אשר על כן, ניתן לקיים בישראל צוואה שנערכה בצרפת. אולם כאשר צוואה נוגדת את תקנת הציבור במדינה מסוימת, מדינה זו יכולה להתנגד לקיומה. למשל בצרפת, תקנת הציבור קובעת כי בכל מקרה לילדי המנוח יהיה חלק מסוים בעיזבון. לכן, אם המנוח  חתם על מצוואה בישראל למשל ולפיה לא שומרים על החלק המובטח לילדים על פי חוק בצרפת, הרשויות לא יקיימו את צוואה זו בצרפת ביחס לנכסים הנמצאים בצרפת.

דיני הירושה הינם תחום מאוד מורכב במיוחד כאשר מדובר בעניינים בינלאומיים. בשנת 2015, נחקק חוק חדש באירופה ובצרפת המתיר צוואות בינלאומיות. אולם, מוקדם היום כדי לצפות איך חוק זה ייושם ובעיקר איך הוא יפורש על ידי בתי המשפט במקרה של סתירות בין חוקי המדינות השונות.

משרדנו עומד לשירותכם בכל ענייני הירושות, ובעיקר בתיקים שבין ישראל לצרפת.

יעל הג’ג’ מרואני, עו”ד. פברואר 2016.